İkale sözleşmesi örneği

İkale Sözleşmesi Örneği

İkale sözleşmesi örneği ile taraflar arasında ikale sözleşmesi yapılabilir. İkale sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “ikale sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

İkale Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki ikale sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

İKALE SÖZLEŞMESİ

Bu belge kapsamında, yerleşim yeri …, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası … taşıyan ve bundan sonra “Çalışan” olarak anılacak olan … ile … adresinde faaliyet gösteren ve bundan sonra “İşveren” olarak adlandırılacak olan … arasında karşılıklı müzakereler sonucunda üzerinde anlaşılan ve taraf taraflarca imzalanan … tarihli iş sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin olarak her iki tarafın menfaatine olduğuna dair bir anlaşma sağlanmıştır.

MADDE-1:

 • Bu sözleşme, işveren ile … tarihli iş sözleşmesi kapsamında istihdam edilen işçi … arasındaki iş ilişkisinin anlaşma (ikale) yöntemiyle sona ermesi sebebiyle ortaya çıkacak yeni durumun taraflar arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla yapılmıştır.
 • İşbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte, işveren bünyesinde ……………… olarak görev yapan ve en son … tarihinden itibaren … TL net ücret karşılığında istihdam edilen işçinin iş sözleşmesi, taraflar arasındaki özgür iradelerin karşılıklı ve uygun bir şekilde birleşmesi sonucu anlaşma (ikale) yoluyla sona ermiştir.

MADDE-2: Taraflar arasındaki iş ilişkisinin, karşılıklı anlaşma (ikale) yoluyla sona erdiği gözetilerek, İşveren tarafından İşçiye kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve kullanılmamış yıllık izin haklarına tekabül eden ücretin ödenmesi hususunda, taraflar arasında iyiniyet ve anlaşma çerçevesinde bir anlaşma bedeli belirlenmiştir. Bu kapsamda, İşveren, söz konusu ödemeleri yapmayı taahhüt ederken, İşçi ise işe iade ve iş güvencesinden kaynaklanan haklarından feragat ettiğini beyan ederek, işe iade ve iş güvencesi tazminatı taleplerinden ve diğer işçilik alacaklarından kesin ve gayrikabili rücu ile feragat ettiğini kabul eder.

MADDE-3: İşveren, …TL Kıdem tazminatı (kıdem süresi …); … TL İhbar tazminatı; …TL Yıllık izin ücreti (…..gün için) olmak üzere toplam … TL’yi … tarihinde İşçinin … Nolu hesabına ödeyecektir.

MADDE-4:

 • İşçi, iş akdinin devam ettiği süre zarfında elde ettiği tüm ücret ve ekleri eksiksiz ve tam olarak tahsil etmiştir. İşveren tarafından ödenmemiş herhangi bir ücret veya ek alacağı bulunmamaktadır.
 • İşçi, İşveren tarafından ödenmemiş herhangi bir fazla mesai ücreti veya alacağı bulunmadığını, bu nedenle fazla mesai alacağı talebinde bulunamayacağını kabul ve beyan eder. Ayrıca, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerinde çalışma gerçekleştirmediği için İşveren tarafından ödenmemiş bir UBGT alacağı olmadığını beyan eder. Bu nedenle İşçi, İşverenden UBGT alacağı talebinde bulunamayacağını kabul eder. AGİ ödemeleri İşçiye bugüne kadar tam ve eksiksiz olarak yapılmıştır. Bu sebeple İşçi, İşverenden AGİ alacağı talebinde bulunmamayı kabul eder.
 • İşçi, İşveren tarafından açıkça belirtilen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve bakiye yıllık ücretli izin haklarının ödenmesi ile birlikte işbu sözleşmede belirtilen veya belirtilmeyen tüm işçilik alacaklarından dolayı gayrikabili rücu olarak ibra eder.

MADDE-5: Taraflar arasında akdedilmiş olan iş sözleşmesi, tarafların uzlaşması sonucunda sona ermiştir. İşçi, iş sözleşmesinin sona erdirilmesinden dolayı İşveren aleyhine herhangi bir hukuki dava açmayacağını taahhüt etmektedir. İşçi, işe iade talebi, işçilik alacakları ve tazminat davası da dahil olmak üzere, tüm hukuki taleplerinden feragat ettiğini açık bir şekilde kabul etmektedir.

MADDE-6: İşçi, işverenle gerçekleştirdiği ikale sözleşmesinin sonuçları konusunda bilgi sahibi olmuş, iş güvencesi hükümleri ve işsizlik maaşı talebi konusundaki haklarından feragat ettiğini anlamış ve bu hususları kabul etmiş olduğunu açıkça ifade etmektedir.

MADDE-7: Tarafların belirtmiş olduğu adresler, işbu sözleşme kapsamında tebligat için kullanılacak resmi adreslerdir. Eğer taraflardan biri adres değişikliği yaparsa ve bu değişiklik yazılı olarak bildirilmezse, eski adresler geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir. Bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme ve icra müdürlükleri ………. bölgesindedir.

MADDE-8: Bu sözleşme kapsamı dışında kalan tüm hususlar, iş akdinde ve eklerinde belirtilen konularla birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve diğer relevant kanun hükümlerine tabi olacaktır. 

Bu protokol, yedi madde ve iki sayfa içermekte olup; … tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş, taraflarca incelenmiş ve içeriklerine tam uygun olduğu beyan edilmiş, nihayetinde karşılıklı olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.(…../……../……)

İŞVEREN             İŞÇİ

İSİM-SOYİSİM      İSİM-SOYİSİM

İMZA          İMZA

İkale Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İkale sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İkale sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, ikale sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor