Tapu iptal tescil davası dilekçe örneği

Tapu İptal Tescil Davası Dilekçe Örneği

Tapu iptal tescil davası dilekçe örneği ile tapu iptal tescil davası talebinde bulunulabilir. Tapu iptal tescil davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “tapu iptal ve tescil davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Tapu İptal Tescil Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki tapu iptal tescil davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca tapu iptal ve tescil talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim ile davalı … Ltd. Şti.’ni temsilen davalı … arasında düzenlenen satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile ilgili olarak ortaya çıkan hukuki sorunlar sebebiyle, bu davanın açılma zorunluluğu doğmuştur. Davalı, satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak müvekkile ait taşınmazların devrini gerçekleştirmiş ve aynı zamanda müvekkilin sahip olduğu diğer taşınmazın satışını da vekaletname yetkilerini kötüye kullanarak yapmıştır.
 1. Müvekkil, davalı tarafından köyünde ikna edilerek kat karşılığı inşaat sözleşmesine girmiş, ancak daha önce düşünmediği bir planla arsasını müteahhite vermiştir. Davalı, diğer arsa sahipleriyle yapılan sözleşmeleri göstererek müvekkile projenin ciddiyetini vurgulamıştır.
 1. Müvekkil ile davalı şirket arasında düzenlenen satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, müvekkil tarafından davalıya sınırlı vekaletname verilmiştir. Bu vekaletname, plan, proje tasdiki, imar durumu gibi işlemler için düzenlenmiş ve müvekkilin menfaatleri doğrultusunda kullanılması beklenmiştir.
 1. Davalı, sözleşmeye aykırı davranarak inşaata başlamış, ancak belirlenen süre içinde işleri tamamlamamıştır. Müvekkil, durumu öğrenmek amacıyla inşaat alanına gittiğinde, inşaatın durduğunu ve davalıyla iletişim kuramadığını fark etmiştir.
 1. Müvekkil, inşaatın durduğunu öğrenmenin şaşkınlığı içinde, taşınmazlarının başka kişilere satıldığını ve kendisine ait olan arsanın satıldığını tapu dairesinden öğrenmiştir. Müvekkil, kendisine vaat edilen dairelerin satışının yapılmadığını, aynı zamanda başka kişilere satıldığını ve kötü niyetli vekaletname ile sahip olduğu taşınmazın satıldığını öğrenmiştir.

(Yukarıdaki beş paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu sebeplerle müvekkil, … ili, … ilçesi, … mahallesi, … Ada … parsel taşınmazın tapu iptali ve müvekkil adına tescilini veya taşınmazlar üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep etmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi, Tapu Kayıtları, Keşif, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: TBK, HMK ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Mahkemece re’sen dikkate alınacak unsurlar çerçevesinde, fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tarafımızca terditli olarak açılan davamızın kabulü ile ilgili olarak;

 • Davamızın kabulü halinde, … İli… İlçesi, … Mahallesi, … mevkii … Ada … numaralı parsel … numaralı bağımsız bölüm, … Ada … parsel ve … Ada … parsel … numaralı bağımsız bölüm ile … ili, …ilçesi, … mahallesi, … Ada … parsel taşınmazların dava sonuna kadar başkasına devredilmemesi ve taleplerimizin konusuz kalmaması amacıyla, taşınmazların kayıtlarına mümkünse teminatsız bir şekilde ihtiyati tedbir konulmasını talep etmekteyiz.
 • Müvekkilin sahibi olması gereken … ili, … ilçesi, … mahallesi, … ada … parsel taşınmazının, hileli bir vekaletle gerçekleşen devri sebebiyle, hileli devirden kaynaklanan nedenlerle taşınmazın kayıt ve tescilinin iptali ile müvekkil adına yeniden kayıt ve tesciline ilişkin talep etmekteyiz.
 • Eğer müvekkile ait olan taşınmazın yeniden kayıt ve tescili mümkün olmazsa, müvekkile satış vaadi sözleşmesi ile taahhüt edilen … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … mevkii, … adına kayıtlı … Ada … numaralı parsel … numaralı bağımsız bölüm, … … adına kayıtlı … Ada … parsel ve … adına kayıtlı … Ada … parsel … numaralı bağımsız bölüm toplam … taşınmazların kayıt ve tescillerinin iptali ile müvekkil adına kayıt ve tescillerine yönelik taleplerimizi içermekteyiz.
 • Son olarak, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa tahsili için karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Dava, müvekkilin babasının vefatından önceki kısa bir süre içinde muvazaalı bir şekilde müvekkilini miras haklarından mahrum bırakma amacıyla gerçekleştirilen sözde satışlar sonucunda dava konusu taşınmazları ara malik/2. eş …’a devrettiği iddiasına dayanmaktadır. Ara malik daha sonra söz konusu taşınmazları davalıya muvazaalı bir şekilde devretmiştir. Ancak iddiaya göre, bu devirler gerçek satışlar değil, muvazaalı devirler olup, muris, ara malik ve davalı arasındaki ilişkilerin, komşuluk, arkadaşlık ve iş bağlamında dava sürecinden haberdar olmadığı iddia edilmektedir.
 1. Davalının, muris/…’ın vefat tarihine kadar eşiyle birlikte yaşadığı ve eşinin hala ikamet ettiği belirli bir adresin komşusu olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, davalının ara malik/2.eş …’ın kardeşi … ile geçmişe dayalı sıkı arkadaşlık ve iş ilişkilerine sahip olduğu ifade edilmektedir. İddiaya göre, davalı, muvazaalı devir sürecinden tamamen haberdar olup, açıkça kötü niyetle hareket etmiştir.
 1. Muris’in, satış tarihinde sağlık güvencesi, emeklilik maaşı, araba ve dava konusu taşınmazlar gibi varlıkları olduğu vurgulanmaktadır. Ancak, ihtiyacı olmamasına rağmen bu satışları gerçekleştirmesi, iddiaya göre hayatın olağan akışına aykırıdır. Dava dışı ara malik/2. eş … ile davalının, dava konusu taşınmazları satın almaya yönelik herhangi bir sebep veya ekonomik koşulun bulunmadığı savunulmaktadır.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu somut durumlar göz önüne alındığında, dava konusu taşınmazların muvazaalı bir şekilde devredildiği ve satışın hukuken geçerli olmadığı iddia edilmektedir. Dolayısıyla, tapu kaydının iptali ve miras hissesi oranında müvekkil adına tescili talep edilen bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu Kayıtları, Murise Ait Nüfus Kayıtları, Ara Malik/2. eş …’in İkametgah Kayıtları, Keşif, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: TBK, HMK ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen nedenlerle, ilk olarak dava konusu taşınmazların yargılama sürecinde üçüncü kişilere devredilmesini engelleyerek müvekkilin haklarını hukuki olarak koruma amacıyla, dava konusu … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Ada, … Parsel ve … parsel taşınmazların tapu kayıtlarına ihtiyati tedbir şerhi eklenmesini talep etmekteyim. Ayrıca, … İli, … İlçesi, … Ada, … Parsel numarasına sahip taşınmaz tapu kayıtlarının iptali ve miras hissesi oranında (%….) müvekkil adına tesciline karar verilmesini talep etmekteyim. Son olarak, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı taraftan tahsiline hükmedilmesini arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İnanç sözleşmesinden kaynaklı tapu iptal ve tescil talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimin mülkiyetinde bulunan taşınmaz, … ilçesi … mahallesinde yer alan … ada … parselde kayıtlıdır. Söz konusu taşınmaz, müvekkilim tarafından davalıdan satın alınmış olup, bu işlem tapuda … TL karşılığında gerçekleşmiştir. Aralarında düzenlenmiş olan bir inanç sözleşmesi, taraflar arasındaki anlaşmanın bir belgesi olarak sunulmaktadır.
 1. Müvekkilim, taşınmazın tapusunu davalıdan devralmış ancak borcunu tam olarak ödemesi durumunda tapunun kendisine iade edileceği hususunda anlaşma sağlanmıştır. Ancak, müvekkil borcunu ödemesine rağmen davalı, anlaşmaya uymamış ve taşınmazın tapusunu iade etmemiştir. Bu durum üzerine davalı, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/… esas sayılı dosyasında tahliye ve ecrimisil talepli bir dava açmıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu sebeple, davalı adına kayıtlı olan taşınmazın, … ili, … ilçesi, … mahallesi, … ada, … parseldeki tapu kaydının iptali ve yerine müvekkilimin adına tescili talep edilmektedir. Tescil talebinin kabul edilmemesi durumunda ise taşınmazın bedeli, dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte tahsil edilmesi için karar verilmesi talep edilmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu Kaydı, İnanç Sözleşmesi, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/… Esas Sayılı Dosyası, İlgili Vergi Kayıt ve Dekontları, Keşif, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: TBK, HMK ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İlgili hususlar doğrultusunda, davanın lehimize sonuçlanabilmesi için aşağıdaki taleplerimizin dikkate alınmasını arz ve talep ederiz:

 • Davanın nihai kararına kadar, dava konusu taşınmazın üçüncü kişilere satılmasını önlemek amacıyla, taşınmazın tapu kayıt bilgileri belirtilerek, öncelikle teminatsız olarak veya mahkemenin belirleyeceği teminat miktarı karşılığında ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep ediyoruz.
 • Dava konusu taşınmazın tapu kayıt bilgileri üzerinde davalı adına yapılan kaydın iptali talep edilmekte olup, iptal edilen taşınmazın müvekkilim adına tapuya kayıt ve tescilinin gerçekleştirilmesini talep etmekteyiz.
 • Mahkeme tarafından tapu iptal ve tescil talebimizin kabul edilmemesi durumunda, inançlı işlemin davalı tarafından yerine getirilmemesi sebebiyle müvekkilimizin ödediği … TL tutarındaki bedelin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilerek müvekkilimize iadesini talep etmekteyiz.
 • Ayrıca, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ederek, kararın bu doğrultuda verilmesini saygıyla arz ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Tapu İptal Tescil Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Tapu iptal tescil davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Tapu iptal tescil davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, tapu iptal tescil davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor