İkamet İzni Uzatma

İkamet İzni Uzatma

İkamet izni uzatma, yabancı ülke vatandaşlarının mevcut ikamet izinlerini uzatmak amacıyla başvurdukları hukuki bir yoldur. İkamet izinlerinin birçok çeşidi olması sebebiyle, uzatma başvurularında her bir ikamet izni türü için ayrı kıstaslar bulunmakta ve ayrı belgeler istenmektedir.

İkamet İzni Uzatma Nasıl Yapılır?

İkamet izni uzatma, öncelikle e-ikamet web sitesi üzerinden bir ön kayıt oluşturarak yapılır. Web sitesi üzerinden başvuru yapıldıktan sonra, il göç idaresi başvurucuya randevu tarihi verir. Yabancı, gerekli belgelerle birlikte randevu tarihinde il göç idaresine gider ve uzatma başvurusunu tamamlar.

E-ikamet sisteminde istenen bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde, başvurudan olumsuz netice alınacağı gibi kişi hakkında cezai takibat da başlatılabilir. E-ikamet sisteminin nasıl kullanılacağı ile ilgili ayrıntılı açıklamalar, “e-ikamet” yazımızda yer almaktadır.

İkamet izni uzatma işlemi için ödenmesi gereken harçlar; e-ikamet sistemi üzerinden kredi kartı kullanarak, süreksiz vergi tahsil eden vergi dairelerine başvurarak, Maliye Bakanlığı veznelerine veya Maliye Bakanlığının anlaşmalı olduğu bankalara başvuru numarasını bildirerek ödenebilir.

İkamet izni harç ve belge bedelinin ödendiğine dair makbuzlar, başvuru belgelerine eklenir. Ödeme makbuzları, iki nüsha halinde istenir. Bu iki nüshadan bir tanesi başvuru sahibinde kalacak, diğeri ise başvuru belgelerine eklenecektir. Sistem üzerinden kredi kartıyla sanal POS kullanarak ödeme yapılması halinde, ayrıca makbuz sunulması gerekmemektedir.

İkamet İzni Uzatma Ne Zaman Yapılır?

İkamet izni uzatma, ikamet izin süresinin son 60 günü içinde yapılır. Belirtilen zaman zarfında uzatma başvurusu veya farklı bir ikamet iznine geçiş başvurusu yapılmazsa yabancı kişinin ülkede kalma imkanı olmayacaktır.

DİKKAT: Uzatma başvurusu yapılmış ancak daha bu başvuru sonuçlanmadan yabancının ikamet izni süresi bitmiş olabilir. Bu tür durumlarda, süresi içinde ve usulüne uygun şekilde yapılan başvurunun ardından, yabancıya harç gerektirmeyen bir belge verilecektir. Bu belge sayesinde yabancı kişi, uzatma başvurusu karara bağlanıncaya kadar ülkede kalabilir. 

İkamet Tezkeresi Uzatma İçin Gerekli Belgeler

İkamet tezkeresi uzatma için gerekli belgeler şunlardır:

 • İmzalı başvuru formu
 • Mevcut ikamet iznini gösterir belge
 • Pasaport veya bunun yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi
 • 4 adet fotoğraf
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
 • Geçerli sağlık sigortasını gösteren evrak

Söz konusu belgeler, tüm ikamet türleri için ortak aranan belgelerdir. Bunlara ilişkin detaylar aşağıda liste halinde verilmiştir. İkamet izni uzatma başvurusu bakımından bu ortak belgeler dışında her izin türü için ayrıca gereken özel belgelere de aşağıda yer verilmiştir.

Geçerli sağlık sigortasını gösteren evrak: Sigorta süresi, istenen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Ayrıca, geçerli sağlık sigortası şartı için aşağıdakilerden biri yeterli sayılır. 

 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge, 
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi, (SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır,) 
 • Uzatma süresinin kapsayan özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır.) 

Başvuru sırasında, sigorta poliçesinin e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü aslı ibraz edilir. Uzatma başvurularında ise başvuru dosyasına yalnızca poliçe aslının onaylı (kaşeli, imzalı) örneği koyulur. 

Aile İkamet İzni Uzatma İçin Gerekli Belgeler

Aile ikamet izni uzatma için gerekli belgeler şunlardır:

 • İmzalı başvuru formu,
 • Mevcut ikamet iznini gösteren belgenin aslı ve fotokopisi,
 • Yabancı sağlık sigortası poliçesi,
 • Pasaport aslı ve fotokopisi,
 • Gelir belgesi,
 • İkametgah belgesi,
 • 4 adet biometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı),
 • Evlilik cüzdanının fotokopisi,
 • Destekleyici eş Türk vatandaşı ise TC kimlik kartı fotokopisi yabancıysa pasaport fotokopisi,
 • Destekleyici eşin adli sicil kaydı gerekir.

Aile ikamet izninin kazanılması ve uzatılmasıyla ilgili birçok ayrıntı mevcuttur. Bu bölümde, yalnızca talep edilen belgelere yer verilmiştir. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için konunun tüm ayrıntılarıyla ele alındığı “aile ikamet izni” yazımıza göz atabilirsiniz. 

İkamet İzni Uzatma İnsani İkamet İzni Uzatma İçin Gerekli Belgeler

İnsani İkamet İzni Uzatma İçin Gerekli Belgeler

İnsani ikamet izni uzatma için gerekli belgeler şunlardır:

 • İmzalı başvuru formu,
 • Pasaport ya da pasaport yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi,
 • 4 adet fotoğraf, aile belgesi,
 • Adli sicil kaydı,
 • Vatandaşı olduğu ülkenin yeminli tercümeli kimlik fotokopisi
 • Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisidir.

Aile belgesi, konsolosluktan alınacaktır. Adli sicil kaydı ise yabancı ülkenin makamlarından veya kişi son 5 yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir. Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı, mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve apostil şerhi gerekmektedir.

İnsani ikamet iznini uzatma yanında, bu izin türüyle ve içeriğiyle ilgili daha detaylı bilgiye “insani ikamet izni” yazımızdan erişebilirsiniz.

Öğrenci İkamet İzni Uzatma İçin Gerekli Belgeler

Öğrenci ikamet izni uzatma için gerekli belgeler;

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi
 • 4 adet fotoğraf, kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
 • Geçerli sağlık sigortası
 • Öğrenci belgesi
 • İkamet kart bedelinin ödendiğini gösterir belge/makbuz
 • Yerleşim yerini gösterir belge

Söz konusu belgelerden öğrenci belgesi haricindeki hepsi, ikamet izni türleri için ortak belgelerdir. Öğrenci belgesinin; e-imzalı/imzalı, mühürlü/kaşeli belge olması gerektiğini ifade etmekte fayda vardır. 

Öğrenci ikamet izni kapsamında gerekli belgeler izah edilmiştir. Konuyla alakalı ayrıntılı bilgi için sürecin tamamının açıklandığı “öğrenci ikamet izni” yazımıza göz atabilirsiniz. 

Kısa Dönem İkamet İzni Uzatma İçin Gerekli Belgeler

Kısa dönem ikamet izni uzatma için gerekli belgeler şunlardır:

 • İkamet izni başvuru formu,
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi,
 • 4 adet fotoğraf,
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
 • Geçerli sağlık sigortası ve
 • Kalış nedeni ile ilgili sair belgelerdir.

Yukarıda sayılan belgelerden, kalış nedenine dair sair belgeler dışındaki bütün gerekli belgeler, tüm ikamet izni türleri için gereklidir. Kalış nedeniyle ilgili aranan belge ise kısa dönem ikamet izninin hangi türünün uzatıldığına göre belirlenir.

Kısa dönem ikamet izninin birçok farklı başvuru gerekçesi olabilir. Örneğin tedavi amacıyla, turizm amacıyla, bilimsel amaçlarla, mesleki kurs ve eğitim amacıyla kısa dönem ikamet izni edinilmiş olabilir. İlgili ikamet izninin başvuru sürecinde hangi şartlar aranıyorsa uzatma başvurusunda da yabancı kişinin bu şartları hala taşıdığı gösterilmelidir.

Kısa dönem ikamet izninin tüm alt türleri ve her biri için gerek başvuru gerekse uzatma süreciyle ilgili bilinmesi gereken diğer detaylar, “kısa dönem ikamet izni” yazımızda bulunmaktadır. Konunun karmaşıklığı ve olası belge eksikliğinin sınır dışı edilme kararına yol açabileceği düşünüldüğünde, sürecin uzman yabancılar avukatıyla yürütülmesinde yarar vardır.

İkamet izni türlerine göre, uzatma prosedürü değiştiği gibi birçok farklı husus da değişkenlik göstermektedir. Bu noktada, “ikamet izni” yazımızı inceleyerek tüm ikamet izinlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Uzatma İzni Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Uzatma izni başvurusu, en geç 90 gün içerisinde sonuçlanır. Uygulamada genellikle bu kadar da sürmediği görülmektedir. Söz konusu süreler, ilgilinin başvurusunu usulüne uygun ve gerekli belgelerin tümüyle eksiksiz şekilde yapmasına ve kurumun yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmektedir. Ayrıca, kişiden ek belgeler talep edilmesi halinde bu da süreci uzatabilir.

İkamet İzni Kaç Defa Uzatılabilir?

İkamet izni kaç defa uzatılabilir sorusunun tek bir cevabı bulunmamaktadır. Zira ilgili mevzuata göre, her bir ikamet izni türü için ayrı ayrı uzatma süreleri öngörülmüştür. Aşağıda, her bir ikamet izni türü için iznin kaç defa uzatılabileceği liste halinde verilmiştir. 

Kısa dönem ikamet izni, en fazla 2’şer yıllık sürelerle verilmektedir. Ancak, kaç defa verilebileceği ile ilgili bir sınır bulunmamaktadır.

Aile ikamet izni, her defasında 3 yılı aşmayacak şekilde verilir. Ancak, kaç defa verilebileceği ile ilgili bir sınır bulunmamaktadır.

Öğrenci ikamet izni, yükseköğretim okullarından öğrenim görenler açısından, öğrenim süresini aşmaması koşuluyla uzatılabilir. Bu bakımdan uygulamada okulun uzaması olarak bilinen, öğrenim süresinin başarısızlık yüzünden uzaması durumunda ikamet izni uzatılabilecektir.

Uzun dönem ikamet izni, yabancılara süresiz olarak verildiğinden dolayı, uzatma işleminin yapılmasına da gerek kalmamaktadır.

İkamet İzni Uzatma Başvurusunun Reddi

İkamet İzni Uzatma Başvurusunun Reddi

İkamet izni uzatma başvurusunun reddi mümkündür. Bu durumda ilgili yabancı, ikamet izni uzatma başvurusunun reddine karşı, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde il göç idaresine itiraz edebilir veya idare mahkemesinde iptal davası açabilir.

Söz konusu ret işlemi, birçok sebepten kaynaklanabilir. Belgelerin eksik olması, yabancı kişinin gerekli şartları taşımıyor oluşu veya süreci işletirken herhangi bir hata yapılması nedeniyle başvuru reddedilmiş olabilir. İkamet izni uzatma başvurusunun reddi halinde başvurulabilecek hukuki imkanlar, bir alt başlıkta ayrıntılarıyla incelenmiştir.

İkamet İzni Uzatma Başvurusunun Reddine Karşı İtiraz ve İptal Davası

İkamet izni uzatma başvurusunun reddine karşı, il göç idaresinde itiraz veya idare mahkemesinde iptal davası açılması hakkı kullanılabilir. Bu noktada, kişinin her iki yolu da kullanabilmesinin önünde bir engel yoktur. Ancak karara karşı önce iptal davası açılması durumunda, itiraz hakkı yitirilecektir. Bu nedenle önce itiraz yolunun tüketilmesi, sonuç alınamaması durumunda iptal davası açılması daha faydalı olacaktır. 

Karara karşı itiraz edilecekse söz konusu itirazlar, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde, Göç İdaresi Başkanlığına yapılır.

Karara karşı iptal davası açılacaksa kararın tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açılmalıdır. 

İkamet izni uzatma başvurusunun reddine karşı kullanılabilecek her iki imkan, genel hatlarıyla izah edilmiştir. Bu kapsamda daha fazla bilgi edinmek için; konunun tüm ayrıntılarıyla incelendiği ve hakların kullanımına ilişkin bilgilere yer verilen “ikamet izni başvurusunun reddi” yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Sonuç

İkamet izni uzatma başvurusu, bilinenin aksine fazlaca usuli işlem gerektiren bir husustur. Başvuru prosedürünün yanlış işletilmesi veya belgelerde yahut diğer usuli işlemlerde eksiklik olması halinde, uzatma başvurusunun reddedilmesi ve yabancının sınır dışı edilmesi gündeme gelebilir. Bu nedenle, sürecin sağlıklı ilerlemesi için uzman yabancılar avukatına danışmak faydalı olacaktır.

Telefonla Sor