Kiracı Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Kiracı Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Kiracı tahliye davası dilekçe örneği, kiracısını tahliye etmek isteyen ev sahiplerinin mahkemeye sunacağı dilekçelere emsal olması amacıyla hazırlanmıştır. Tahliye sürecini başlatacak olan dava dilekçesinin, usulüne uygun şekilde hazırlanması gerekir. Dilekçe içeriğinde somut olayın koşullarına yer verilmeli ve tahliye talebi hukuki gerekçelerle ileri sürülmelidir. Dilekçenin nasıl hazırlanacağı ve sonrasında neler yapılacağı, yazımızda izah edilmiştir.

Kiracı Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Kiracı tahliye davası dilekçe örneği, hukuki dayanağını 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndan ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndan almaktadır. Aşağıda verilen kiracı tahliye davası dilekçe örneği, kiracısını tahliye etmek isteyen ev sahiplerinin açacağı davalar bakımından yol gösterici olacaktır. Fakat dilekçenin, somut olayın şartlarını taşır şekilde doldurulması gerektiği de unutulmamalıdır. Bu bağlamda, yazının devamında belirtilen dikkat edilmesi gereken hususlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 (…/…/…) (Tarih yazılır.)

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

(Yetkili Yer Mahkemesi Yazılır)

DAVACI: (Davacının TC Kimlik Numarası ve Adı Soyadı Yazılır.)

DAVACI ADRESİ: (Davacının Açık Adresi Yazılır.)

DAVACI VEKİLİ: (Varsa Vekilin Adı Soyadı, Adresi, Bağlı Bulunduğu Baro ve Baro Sicil Numarası Yazılır.)

DAVALI: (Davalının TC Kimlik Numarası ve Adı Soyadı Yazılır.)

DAVALI ADRESİ: (Davalının Açık Adresi Yazılır.)

KONU: (Davanın Kiracı Tahliyesine İlişkin Olduğu Hususu Kısaca İfade Edilir.)

AÇIKLAMALAR:

  • Kiralanan taşınmaza ait açıklayıcı bilgilere yer verilir. Örneğin; kiralananın açık adresi, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi, ne kadar süredir kira ilişkisinin devam ettiği ve mevcut kira bedelinin ne kadar olduğu gibi konulara değinilir.
  • Arabuluculuk sürecinin tamamlanmış olduğuna dair bilgi verilmelidir. 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle başlayan zorunlu arabuluculuk şartının sağlanmış olduğu ifade edilmelidir. Buna ilişkin evrak da dilekçeyle birlikte mahkemeye sunulmalıdır.
  • Kiracıya daha önce ihtarname gönderildiyse ihtarnamenin neden gönderildiği ve içeriği hakkında açıklamalar yapılır. İhtarname gönderilmesi ve dava konusu yakından ilgiliyse veya ihtarname gönderilmesi doğrudan dava açılmasına ön koşul teşkil ediyorsa; dava dilekçesi ve ihtarname arasındaki bağlantı ifade edilir.
  • Ev sahibinin tahliyeye dayanak oluşturan somut gerekçeleri belirtilir. Örneğin kiracı tarafından meydana getirilen hukuka aykırılıklar, kiraya verenin eve ihtiyacı, yeni ev sahibinin eve ihtiyacı, 10 yıllık uzama süresinin dolması, kiracıya iki haklı ihtar çekilmiş olması, kira bedelinin ödenmemesi, tahliye taahhütnamesi bulunması vb. hususlar; somut gerekçelerdir. Söz konusu gerekçeler; delilleriyle, hukuki dayanaklarıyla ve ayrıntısıyla ancak anlaşılır ve öz bir biçimde açıklanır. 
  • Anılan sebeplerden ötürü; kira döneminin bitimi tarihinde (…/…/…) sözleşmenin yenilenmediği ve belirlenen tarihte (…/…/…) evin tahliye edilmesinin istendiği halde kiracının evi tahliye etmediği belirtilir.
  • Açıklamalar kısmı, yukarıda belirtilen maddelerle sınırlı olmak durumunda değildir. Her somut durumun özellikleri gereği, her bir olgunun ve hukuki argümanın ayrı ayrı izah edilmesine ve yeterli açıklığa kavuşturulmasına dikkat edilmelidir. Açıklamalar kısmı, dava dilekçesinin en önemli kısmıdır. Bu sebeple, çok dikkatli ve özenli bir şekilde hazırlanmalıdır.

HUKUKİ DAYANAKLAR: Bu kısımda, dava dilekçesinde bulunan iddialara dayanak teşkil eden unsurlar yazılır. (Örneğin: 6098 sayılı TBK ilgili hükümleri, 6100 sayılı HMK ilgili hükümleri ve sair mevzuat)

HUKUKİ DELİLLER: Bu kısımda, dava dilekçesine uygun ve gerekli olan bütün deliller yazılır. (Örneğin: Kira sözleşmesi, ihtarnameler, bilirkişi raporu, emsal kira sözleşmeleri, tanık vs.)

NETİCE VE TALEP: 

  1. Yukarıda açıklamalar kısmında belirtilen tüm hukuki gerekçe ve argümanlara dayanarak, davanın kabulü ile birlikte evin tahliyesi istenir. 
  2. Yargılama gideri ve vekalet ücretinin (avukat varsa) karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talep edilir.

Davacı: (Davacının Adı ve Soyadı Yazılır)

İmza: (Davacının İmzası Atılır.)

EKLER: Açıklamalar kısmında bulunan iddialara dayanak teşkil eden; kira sözleşmesi, ihtarnameler, tapu kayıtları vb. belgelerin isimleri yazılır. Dava dosyasına da sırasıyla eklenir. 

Kiracı Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Kiracı Tahliye Davası Dilekçe Örneğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kiracı tahliye davası dilekçe örneği doldurulurken ilk olarak hangi gerekçeyle tahliye davasının açılacağı tespit edilmelidir. Zira dilekçe örneğinin açıklamalar kısmında belirtildiği üzere, her bir tahliye nedeni farklı yasal hükümlere tabi olmakta ve bu çerçevede dilekçe içeriği de değişmektedir.

DİKKAT: Kira uyuşmazlıkları için, 7445 sayılı Kanun ile birlikte 01.09.2023 tarihinden itibaren açılacak davalarda zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir. Dolayısıyla, tahliye nedeninin varlığı halinde doğrudan tahliye davası açma imkanı bulunmamaktadır. Arabuluculuk süreci ise dikkatle yürütülmelidir. Bu nedenle, arabuluculuk veya dava aşamasında sorun yaşamamak adına uzman gayrimenkul avukatına danışarak süreci başlatmakta fayda vardır.

Tahliye taahhütnamesine dayanılarak tahliye davası açılacaksa öncelikle mutlaka taahhütnamenin geçerli olup olmadığı, yasal kıstasları karşılayıp karşılamadığı incelenmelidir. Zira ev sahibinin elinde taahhütname bulunması, tahliye sebepleri arasındaki en kolay kiracı çıkarma yöntemi gibi gözükse de şekil şartlarına uyulmadığı ve bu sebeple taahhütnamenin geçersiz olduğu görülmektedir.

Taahhütnamenin geçerliliği kadar davanın vaktinde açılmış olması da önem arz eder. Buna göre, taahhütnamede belirtilen tahliye tarihinden sonraki 1 ay içerisinde dava açılmalıdır. Tüm bunlar dikkate alınarak doldurulacak kiracı tahliye davası dilekçe örneğinde, ilgili hususlar gözetilmeli ve taahhütname de dilekçeye eklenmelidir. Tahliye taahhütnamesine ilişkin ayrıntılı bilgi için, “tahliye taahhütnamesi ile tahliye” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Kirayı ödemeyen kiracıya tahliye davası açılacaksa öncelikle kiracıya ihtarname gönderilmelidir. Bu ihtarnamede kiracıya, ödeme yapması için en az 30 gün mühlet verilmeli ve bu sürede kira bedelini ödemediği takdirde sözleşmenin feshedileceği belirtilmelidir. Kiracı verilen sürede ödeme yapmadığı takdirde, tahliye davası açılabilir. Bu durumda, dava dilekçesine ihtarname eklenmeli ve süreç detaylı biçimde izah edilmelidir. Konuyla alakalı ayrıntılı bilgi için, “kirayı ödemeyen kiracı nasıl çıkarılır” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Kirayı ödemeyen kiracıya iki haklı ihtar çekilmişse ve bu sebeple tahliye davası açılacaksa kiracıya çekilen iki haklı ihtarın, bir kira yılı içerisindeki iki farklı aya ait olması gerekmektedir. Bu hususta çoğunlukla ev sahipleri, kiracıya herhangi bir zamanda iki kere ihtar çekilmesinin yeterli olduğunu düşünerek hareket etmekte ve olumsuz sonuçlarla karşılaşmaktadır. Bu ihtimallere karşı, süreci dikkatle yürütmek gerekir.

Kiracıya iki haklı ihtarda bulunan ev sahibi, kiracının tahliyesi için dava açma hakkını kazanmış olur. Bu noktada, kiracı tahliye davası dilekçe örneğinin doğru usulde doldurulması gerekir. Ayrıca, kiracıya çekilen ihtarlar da dava dilekçesine eklenmelidir. İki haklı ihtar konusuyla alakalı ayrıntılı bilgi için, “iki haklı ihtar nedeniyle tahliye” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. 

İhtiyaç nedeniyle kiracıya tahliye davası açılacaksa kiraya verenin veya kanunda belirtilen yakınlarının ihtiyacının gerçek, samimi, sürekli ve zorunlu olması gerekmektedir. Her ne kadar ev sahipleri kendi ihtiyaçlarının samimi ve zorunlu olduğunu düşünse de buna ilişkin kıstaslar, Yargıtay kararları çerçevesinde belirlenmektedir. Tahliye davası, kira sözleşmesinin belirli süreli olması durumunda sözleşme sonunda açılabilecektir.

Kira sözleşmesi belirsiz süreli ise her 6 ay bir kira dönemi sayılır. Ev sahibi, 6 aylık kira döneminin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya bildirimde bulunmalı ve bu bildirim kapsamında belirlenen tahliye tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açmalıdır. Bildirimin ihtarname aracılığıyla yapılması, ispat bakımından faydalı olacaktır. Konuyla alakalı ayrıntılı bilgi ve örnek Yargıtay kararları, “ihtiyaç nedeniyle tahliye” yazımızda bulunmaktadır.

Kiracı Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Yeni malikin ihtiyacı nedeniyle kiracıya tahliye davası açılacaksa ihtiyaç nedeniyle tahliye davası için önem arz eden hususlara burada da dikkat edilmelidir. Özellikle ihtiyacın niteliği ve tahliyeye imkan verecek boyutta olup olmadığı konusunda, doğru hukuki argümanlar ileri sürülmelidir. Fakat yeni malikin ihtiyacında, dava öncesi süreçte işletilmesi gereken adımlar bakımından özel durumlar mevcuttur.

Yeni satın alınan evde kiracı bulunuyorsa ve ev sahibi eve ihtiyaç duyuyorsa evi edindiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde kiracıya ihtarname göndermek suretiyle, edinme tarihinden 6 ay sonra kiracıya tahliye davası açabilir. İsterse bunun yerine sözleşme süresinin sona ermesini bekleyip sözleşme bittikten sonraki 1 ay içerisinde tahliye davası açmayı tercih edebilir.

Eve ihtiyaç duyan yeni malik, kiracı tahliye davası dilekçe örneğini doldururken hem ihtiyacın niteliğini belirtmeli hem de ihtarnamelere yer vermelidir. Konuya ilişkin detaylar, “yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi” yazımızda yer almaktadır.

Kira sözleşmesinin 10 yılı doldurması nedeniyle tahliye davası açılacaksa sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli olması önem arz eder. Belirli süreli sözleşmelerde, sözleşme süresi dolmalı ve bunun üzerine 10 yıl daha geçmiş olmalıdır. Bunu takip eden her uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce kiracıya ihtarname çekilerek dönem sonunda tahliye davası açılabilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise kira ilişkisinin başlangıcından itibaren 10 yıl geçmiş olmalıdır. Bu durumda, her 6 aylık kira döneminin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya ihtarname çekilerek kira döneminin sonunda tahliye davası açılabilir.

10 yıllık kiracının tahliyesinde, süre hesabının doğru yapıldığına mutlaka dikkat edilmelidir. Ayrıca, ihtarname gönderim süreleri de gözetilmelidir. 10 yıllık kiracı tahliye davası dilekçe örneği doldurulurken ilgili ihtarnamelere ve kira sözleşmesine yer verilmeli, kira ilişkisinin başlangıç tarihi vurgulanmalıdır. Konu ile alakalı ayrıntılı bilgiler ve dikkat edilmesi gereken diğer noktalar için, “10 yıllık kiracının tahliyesi” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kiracının eve zarar vermesi nedeniyle tahliye davası açılacaksa öncelikle kiracıya ihtarname gönderilmiş olmasına ve zararın giderilmesi için en az 30 gün verilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Bu konuda tahliye davası açılabilmesi için, ilgili sürede kiracının zararı gidermemiş olması gerekir. Bu durumda, kiracının eve verdiği zararın tahliye davasında doğru biçimde ileri sürülmesi ve dilekçede ihtarnameye yer verilmesi gerekir. Konuyla alakalı ayrıntılı bilgi, “kiracının eve zarar vermesi” yazımızda bulunmaktadır.

Kiracı tahliye davası dilekçe örneği, yukarıdaki nedenlerle doldurulabileceği gibi farklı tahliye nedenlerinden ötürü de hazırlanabilir. Burada önemli husus, kiracı tahliye davası dilekçe örneğinin usulüne uygun biçimde doldurulması ve tahliye talebinin ileri sürülmesidir. Dolayısıyla her durum ayrı değerlendirilmeli, buna göre kiracı tahliye davası dilekçe örneği doldurulmalıdır. Bu noktada, kiracı tahliyesine ilişkin önemli tüm hususların yer aldığı “kiracının tahliyesi” yazımıza göz atabilirsiniz.

Sonuç

Kiracı tahliye dava dilekçesi hazırlanırken yalnızca taslağa bağlı kalınması halinde, çoğunlukla istenen amaç elde edilememektedir. Halbuki dava dilekçesi, mutlaka somut olaya özgü koşulları içermelidir. Dava sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve istenen neticenin elde edilebilmesi için, kiracı tahliye davası dilekçe örneği doldurulurken alanında uzman gayrimenkul avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Telefonla Sor