c-149-tahdit-kodu

Ç-149 Tahdit Kodu

Ç-149 tahdit kodu, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olabileceği veya çatışma bölgelerine geçebileceği belirlenen yabancılar üzerine veri sistemi aracılığıyla konulan koddur. Hakkında Ç-149 kodu tesis edilen yabancı, idari itiraz başvurusu, iptal davası açılması veya meşruhatlı vize alınması yolları ile kodu kaldırabilir. Ayrıca, sınır dışı kararının iptali davası ile sınır dışı işlemlerini durdurarak iptal ettirebilir.

Ç-149 Tahdit Kodu Nedir?

Ç-149 tahdit kodu, “kabul edilmeyen yabancı” statüsünde bulunan yabancılar arasından, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olabileceği veya çatışma bölgelerine geçebileceği belirlenenler hakkında tesis edilen koddur. Hakkında Ç-149 kodunu hudut kapısı personeli tesis eder ve bu yabancıların Türkiye’ye girişlerinin 5 yıl süreyle yasaklanır.

Ç-149 Tahdit Kodu Neden Konulur?

Ç-149 tahdit kodu, Türkiye’ye girişine izin verilemeyen ve Risk Analiz Birimleri yoluyla çatışma bölgeleriyle bağlantılı olabileceği veya çatışma bölgelerine geçebileceği belirlenen hakkında, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla konulur.

Ç-149 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

Ç-149 tahdit kodu, Göç İdaresi Başkanlığına tahdit kodunun kaldırılması istemiyle gerekçeli bir dilekçe ile itiraz başvurusu yapılması veya idare mahkemesinde iptal davası açılması ile kaldırılır. Ayrıca, hakkında tahdit kodu konulan yabancı, meşruhatlı vize alarak da Türkiye’ye giriş yapabilir.

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır

İdari İtiraz ile Tahdit Kodu Kaldırma

Tahdit kodunun kaldırılması için itirazlar Göç İdaresi Başkanlığına gerekçeli bir dilekçe ile yapılır. Göç İdaresi Başkanlığına yapılacak itiraz, tahdit kodunun yabancıya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde yapılır.

Yapılan itiraz başvurusu kabul edilirse, tahdit kodu kaldırılır. Başvuruya doğrudan red kararı verilmesi, belirsiz cevap verilmesi veya 30 gün içerisinde cevap verilmemesi hallerinde başvuru reddedilmiş sayılır. Bu durumda, tahdit kodunun kaldırılması için iptal davası açılabilir. Ancak, itiraz yoluna başvurmadan da doğrudan iptal davası açılabilir.

DİKKAT: Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yapılan itiraz başvurusu, itiraz sonuçlanana kadar iptal davası açmak için kanunen belirlenen 60 günlük süreyi durdurur.

İptal Davası ile Tahdit Kodu Kaldırma

Hakkında Ç-149 tahdit kodu tesis edilen yabancılar bu karara karşı idare mahkemesinde iptal davası açmalıdır. İptal davası, kararın ilgiliye tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde, Göç İdaresi Genel Başkanlığına karşı açılır.

Göç İdaresi Başkanlığına itiraz yoluna başvurmadan, doğrudan iptal davası açılabilir. Doğrudan iptal davası, tahdit kodu tesis edildiğini bildiren kararın kararın ilgiliye tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. Bu şekilde itiraz yoluna başvurmadan doğrudan iptal davası açılırsa, artık idareye itiraz başvurusunda bulunulamaz.

Göç İdaresi Başkanlığına itiraz edildikten sonra ret kararı verildiğinde de iptal davası açılabilir. Bu durumda itiraz yapıldığında idari dava açma süresi duracağından, tahdit kodunun tesis edildiğinin tebliğ edilmesi ile bu karara itiraz edilmesi arasındaki süre 60 günden düşülür.

Örneğin, tahdit kodu kararının tebliğini izleyen günden itibaren 20.günde itiraz başvuru yapılmışsa, iptal davası açma süresi durur. Yani, iptal davası açmak için idarenin ret kararını izleyen günden itibaren 40 gün daha bulunmaktadır.

Tahdit kodunun kaldırılması için açılacak olan iptal davasında yürütmenin durdurulması talep edilebilir. Yürütmenin durdurulması talebi kabul edilirse, tahdit kodunun meydana getireceği etkiler dava sonuna kadar durur. Bu karar, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacak olması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması halinde verilir. Bu şartların karşılandığı dilekçede belirtilir.

Tahdit kodlarına ilişkin idare tarafından düzenlenen tüm tahdit kodlarının incelendiği ve açıklandığı “yabancı tahdit kodu ve kodun kaldırılması davası yazımızı inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Meşruhatlı Vize Yoluyla Ülkeye Giriş Yapılması

Ç-149 tahdit kodundan dolayı hakkında yurda giriş yasağı uygulanan yabancı, meşruhatlı vize alarak ülkeye giriş yapabilir. Bu anlamda meşruhatlı vize, yabancı hakkında tahdit kodu ve yurda giriş yasağı kalkmamış olsa da ülkeye giriş izni sağlar.

Meşruhatlı vize; aile birleşim, çalışma, öğrenci, tedavi ve ticaret vizesi gibi çeşitli amaçlar ve sebepler için idare tarafından özel olarak verilen bir vize türüdür.

Meşruhatlı vize konusunun bütün detaylarıyla incelendiği, “meşruhatlı vize nedir? nasıl alınır?” yazımızı inceleyerek konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

 Sınır Dışı Kararına İtiraz İçin İptal Davası

Yabancı kişi hakkında tahdit kodunun yanında sınır dışı kararı da verilmişse, sınır dışı kararına karşı iptal davası açılması gerekir. Aksi halde kişi, sınır dışı işlemleri tamamlandığında sınır dışı edilir. Sınır dışı kararına karşı açılacak olan iptal davası ise deport işlemlerini durdurur.

Sınır dışı kararına karşı açılacak olan iptal davası, sınır dışı kararının yabancıya tebliğinden itibaren 7 gün içinde açılır. Bu dava, kararı veren valiliğinin bağlı olduğu idare mahkemesinde, kararı veren valilik aleyhine açılır.

Sınır dışı kararına karşı iptal davası açıldığında dava dilekçesinde, hem Ç-149 tahdit kodunun kaldırılması hem de sınır dışı kararının iptali isteminde bulunulabilir. Bu şekilde davaya bakacak olan mahkeme vereceği hükümde, hem sınır dışı kararı hem de Ç-149 tahdit kodu tesisi hakkında kararını verecektir.

Yukarıda belirtilen sınır dışı edilme kararına karşı başvurulacak olan hukuki imkanlar, en kısa sürede kullanılmalıdır. Sınır dışı kararına karşı iptal davası açılmazsa, bu kişinin sınır dışı edilme işlemleri idare tarafından tamamlandığı anda, 7 günlük iptal davası açma süresi dahi beklenilmeden kişi sınır dışı edilecektir. Uygulama bu yöndedir.

Tahdit kodunun kaldırılması veya sınır dışı kararının kaldırılması için açılacak olan davalarda, belirlenen sürelere riayet edilmesi önemlidir. Bununla birlikte, bu davalarda tahdit kodunun veya sınır dışı kararının hukuka aykırı olduğu somut gerekçelerle ifade edilmelidir. Aksi halde davanın reddi gündeme gelebilecektir. Dolayısıyla sürecin etkin ve hızlı şekilde sürdürülmesi için alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Sınır dışı kararına karşı açılacak olan iptal davası için konunun tüm ayrıntılarıyla ele alındığı “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır?” başlıklı makalemizi inceleyerek kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Başvurusu

Hakkında tahdit kodu tesis edilmiş yabancılar, idari gözetim altına alınarak geri gönderme merkezlerine yollanabilir. Bu şekilde hakkında idari gözetim kararı verilen kişilerin, karara karşı Sulh Ceza Hakimliğine itiraz başvurusunda bulunması gerekir. İtiraz kabul edilirse, kişi geri gönderme merkezinden çıkarılacaktır.

İdari gözetim kararına itiraz konusu hakkında daha fazla bilgi için, “geri gönderme merkezinde idari gözetim kararına itiraz” isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Başvurusu

Ç-149 Tahdit Kodunun Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

Ç-149 tahdit kodunun kaldırılması, ilk itiraz başvurusunda ortalama 1-3 ay aralığında sürmektedir. Ç-149 tahdit kodunun iptali davası ise 1 yıl sürer.

Ç-149 Tahdit Kodu Kaldırma Avukatlık Ücreti ve Dava Masrafları

V-149 tahdit kodu kaldırma masrafları, 2023 yılı itibariyle 4000 TL civarındadır. Söz konusu ücret içerisinde dava harç ve giderleri, teminat ve posta giderleri bulunmaktadır.

Ayrıca, söz konusu masrafların her yıl tekrardan revize edildiği ve bu miktarın 2023 yılı için geçerli olduğu unutulmamalıdır. 

Yeni Dava Açılış Posta Masrafı420,00 TL
Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli)588,00 TL
Başvuru Harcı179,90 TL
Karar Harcı179,90 TL 
Yürütmeyi Durdurma Harcı296,40 TL
Delil Tespit Harcı296,40 TL
Temyiz Yoluna Başvuru Harcı886,80 TL

Ç-149 Tahdit Kodu İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tahdit Kodunun iptali davasında görevli ve yetkili mahkeme, Ankara İdare Mahkemeleridir. Söz konusu tahdit koduna dayanılarak verilen sınır dışı kararının iptaline ilişkin davada yetkili ve görevli mahkeme, deport kararını veren valiliğin bulunduğu yer idare mahkemeleridir.

Sonuç

Tahdit kodunun kaldırılması işlemleri içerisinde pek çok usuli iş ve eylem barındırmaktadır. Bununla birlikte, yapılacak itirazlar için belirlenen süreler de bulunmaktadır. Usuli işlemlerin doğru yapılmaması veya sürelerin kaçırılması gibi durumlarda, yabancının ülkeye giriş yapamaması veya deport edilmesi gibi olumsuz sonuçlar doğacaktır. Dolayısıyla, sürecin başından itibaren alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır. 

Telefonla Sor