Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir?

Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir?

Kiracıya ihtarname, ispatı kolaylaştırması amacıyla noter üzerinden çekilir. İhtar çekme işleminin noterden yapılması ve tebliğ şerhi alınmasıyla birlikte ileride ispat sorunu olmayacaktır. Fakat ihtarnamenin doğru hukuki zeminde hazırlanması da son derece önemlidir. Kiracıya ihtarname nasıl çekilir sorusu da bu noktada önem kazanmaktadır.

Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir?

Kiracıya ihtarname; adi yazılı şekilde, PTT aracılığıyla ya da noter kanalıyla çekilir. İhtarname içeriğinde, eğer bir durumun bildirilmesi söz konusu ise ilgili bildirimde bulunulur. Eğer kiracının yerine getirmediği bir yükümlülükten ötürü ihtarname gönderiliyorsa gereğinin yerine getirilmesi talep edilir. Aksi takdirde, sözleşmenin feshedileceği ve tahliye davası açılacağı da belirtilir.

Kiracıya ihtarname nasıl çekilir sorusuna cevap olması bakımından, noter yolunun tercih edilmesinde fayda vardır. Böylelikle, ileride söz konusu olabilecek dava sürecinde ispat sorunu olmayacaktır.

Kiracıya ihtarname nasıl çekilir sorusuna verilecek yanıtın detayları, ihtarname gönderim nedenine göre şekillenmektedir. Aşağıda, çeşitli ihtarname gönderim nedenlerine ve bunlara ilişkin sürelere yer verilmiştir.

Kiracıya İhtarname Hangi Durumlarda ve Ne Zaman Çekilir?

Kiracıya ihtarname; kira bedelinin ödenmemesi, kiralanan eve ihtiyaç duyulması, kira sözleşmesinin 10 yılı doldurması, kiracının eve zarar vermesi veya komşuları rahatsız etmesi gibi durumlarda çekilir. Bunlar dışında, kira sözleşmesine aykırı davranışlardan ve çeşitli diğer nedenlerden ötürü de ihtarname çekilmesi mümkündür.

İhtarname hangi nedenle çekiliyorsa süreler de bu çerçevede şekillenir. Aşağıda, ihtarnameye konu olabilecek çeşitli hususlara değinilmiş ve bu durumlar için kiracıya ihtarname nasıl çekilir sorusu yanıtlandırılmıştır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Çekme Süresi

Ev sahibinin veya Kanun’da belirtilen yakınlarının eve ihtiyaç duyması halinde, kiracıya ihtar çekilmesi gündeme gelir.

TBK 350 hükmünde, ihtiyaç nedeniyle tahliye hususu iki farklı ihtimal gözetilerek düzenlenmiştir. Kira sözleşmesinin belirsiz süreli yapılması halinde, her 6 aylık kira döneminin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya ihtarname çekilebilir. İhtarnamede kararlaştırılan tahliye tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tahliye davası açılabilir.

Kira sözleşmesi belirli süreli ise bu durumda sözleşme süresinin bitiminde dava açılmalıdır. Her iki ihtimalde de söz konusu ihtiyaç gerçek ve samimi olmalı, ayrıca uygun sürelerde ileri sürülmelidir.

Kiracıya ihtarname nasıl çekilir sorusu yanında, ihtiyaç nedeniyle tahliye için gönderilecek ihtarnamenin nasıl hazırlanacağı da merak edilmektedir. Bu noktada, kiracıya gönderilecek ihtarnamenin bir örneğini içeren ve bu örneğin nasıl doldurulacağı hakkında ayrıntılı bilgi verilen “ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneği” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir?

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi İhtarname Çekme Süresi

Kiracıya ihtarname nasıl çekilir sorusu, 10 yıllık kiracıya sahip ev sahipleri bakımından önem arz etmektedir. TBK 347 hükmünde; 10 yıllık kiracının tahliyesi için ihtarname gönderilmesi hususu, iki farklı ihtimal gözetilerek düzenlenmiştir.

Taraflar arasındaki kira sözleşmesinin belirli süreli yapılması halinde, belirlenen sürenin dolması ve bunun üzerine 10 yıllık uzama süresinin geçmesi gerekir. Ev sahibi, bunu izleyen herhangi bir uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunarak kira döneminin sonunda tahliye davası açabilir.

Kira sözleşmesi belirsiz süreli ise kira ilişkisinin başlangıcından itibaren 10 yıl geçtikten sonra her 6 ay bir kira dönemi olarak kabul edilir. Kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahibi, 6 aylık herhangi bir kira döneminin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya ihtarda bulunmalıdır. İhtarnamede belirlenen tahliye vakti geldiğinde, kiracıya tahliye davası açılabilecektir.

Bu konuda; 10 yıllık kiracının tahliyesi için kiracıya gönderilecek ihtarnamenin bir örneğinin yer aldığı, bu örneğin nasıl doldurulacağı hakkında ayrıntılı bilgi içeren ve dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilen “10 yıllık kiracı tahliye ihtarname örneği” yazımıza göz atabilirsiniz. İlgili yazıda; kiracıya ihtarname nasıl çekilir sorusu, 10 yıllık kiracı konusu üzerinden cevaplandırılmıştır.

Kiracının Kira Bedelini Ödememesi Nedeniyle İhtarname Çekme Süresi

TBK 315 hükmünde; kiracının kira bedelini ödememesi, eksik ödemesi veya geç ödemesi gibi durumlar nedeniyle kiracıya ihtarname gönderilmesi hususu düzenlenmiştir. Buna göre, ev sahibi kiracıya bu konuda yazılı ihtarda bulunmalı ve borcunu ödemesi için en az 30 gün mühlet vermelidir. Verilen bu sürede kiracı borcunu ödemezse ev sahibinin tahliye davası açma imkanı doğar.

Kira bedelinin ödenmemesi halinde kiracıya ihtarname gönderim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler, bir ihtarname örneği üzerinden “kirayı ödemeyen kiracıya ihtarname örneği” yazımızda izah edilmiştir. Dolayısıyla, ilgili yazıya da göz atmanızda fayda vardır.

Eğer kiracı aynı kira yılı içerisindeki farklı iki aya ait kira bedelini ödemezse ve bunlar için ev sahibi ayrı ayrı ihtar çekmişse kiracı kendisine verilen sürede ödeme yapmış olsa dahi ev sahibinin kiracıyı tahliye imkanı doğar. Bunun için ev sahibi, kira dönemi sona erdikten sonraki 1 ay içerisinde dava açmalıdır. Konuya ilişkin detaylar ve sürecin işleyişi, “iki haklı ihtar nedeniyle tahliye” yazımızda bulunmaktadır.

Kiracının iki haklı ihtarla tahliyesinin sağlanabilmesi için ihtarların yazılı olması ve usulüne uygun şekilde gönderilmesi gerekir. Sürecin noter ayağı kadar tahliye davası kısmı da kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla, bu tür usul işlemlerini uzman gayrimenkul avukatına danışarak gerçekleştirmekte fayda vardır.

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliyesi İçin İhtarname Çekme Süresi

Kiracıya ihtarname nasıl çekilir sorusu, yeni ev sahipleri tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Yeni ev sahibi, evi edindiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde kiracıya ihtarname göndermelidir. Belirtilen sürede ihtarname gönderilmiş olmak kaydıyla, taşınmazı edinme tarihinden 6 ay sonra tahliye davası açılabilir.

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesinde, tahliye şartları kadar önemli olan diğer bir konu da ihtarnamenin usulüne uygun biçimde hazırlanıp gönderilmesidir. Bu noktada, bir ihtarname örneği üzerinden dikkat edilmesi gereken noktaların yer aldığı “yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi ihtarname örneği” yazımızı inceleyebilirsiniz. İlgili yazıda; kiracıya ihtarname nasıl çekilir sorusu, yeni ev sahibinin ihtiyacı çerçevesinde yanıtlandırılmıştır.

Kira Artışı (Kira Tespiti) İçin İhtarname Çekme Süresi

Kira sözleşmesinin tarafları, kira bedelinin artış oranını aralarında serbestçe belirleyebilse de bu artış oranı, yenilenme ayındaki TÜFE oranını geçemeyecektir. Fakat eğer kira ilişkisi 5 yılı doldurmuşsa ve mevcut kira bedeli emsal bedellerin altında kalmışsa ev sahibi, kira bedelinin TÜFE oranına bağlı kalınmadan mahkemece yeniden belirlenmesini isteyebilir. Bu taleple açılan dava, kira tespit davasıdır.

Kira tespit davasının açılması ve yürütülebilmesi bakımından, ihtarname şartı söz konusu değildir. Ancak sözleşmede kira artışına ilişkin bir hüküm yoksa ve mahkemece belirlenecek yeni bedelin kira döneminin başından itibaren geçerli olması isteniyorsa kira döneminin başlangıcından en az 30 gün önce kiracıya ihtar çekilmeli veya dava açılmalıdır. Aksi takdirde, yeni kira bedeli bir sonraki dönemden itibaren geçerli olacaktır.

Kira tespit davası süreci ve neticeleri bakımından, kira artış ihtarnamesinin hazırlanması ve gönderilmesi üzerinde dikkatle durulmalıdır. Bu noktada; “kira artışı ihtarname örneği” yazımızda, ilgili konu bir ihtarname örneği üzerinden detaylı biçimde ele alınmıştır.

Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir?

Diğer İhtarname Gönderim Nedenleri

Kiracıya ihtarname gönderilmesini gerektirecek sebepler, yazıda belirtilenlerle sınırlı değildir. Örneğin kiracı eve zarar vermiş veya komşuları rahatsız ediyor olabilir. Böyle durumlarda da ikaz mahiyetinde kiracıya ihtarname gönderilmeli, söz konusu aykırılıklar ortadan kaldırılmadığı takdirde tahliye davası açılmalıdır. TBK kapsamında düzenlenen tüm tahliye nedenleri, “kiracı nasıl çıkarılır” yazımızda izah edilmiştir.

Bu noktada, “kiracıya ihtarname örneği” yazımızda da genel bir ihtarname taslağı yer almaktadır. Bu yazıda değinilmeyen herhangi bir tahliye veya ihtar nedeni mevcutsa ilgili yazıyı inceleyerek genel taslak üzerinden fikir sahibi olabilirsiniz.

Kiracıya ihtarname nasıl çekilir sorusu çerçevesinde gündeme gelebilecek ihtimallerde, önce gönderim nedeni doğru tespit edilmelidir. Sonrasında bunun için özel olarak öngörülen bir sürenin veya usul işleminin mevcut olup olmadığına bakılmalıdır. Kanun’un öngördüğü prosedür takip edilmeli ve bu çerçevede süreç yürütülmelidir.

İhtarname Sonrası Süreç

Kiracıya ihtarname nasıl çekilir sorusu yanında, ihtarname sonrası süreçte ne yapılması gerektiği de merak edilmektedir. İhtarname sonrası süreçte, öncelikle ihtarname içeriğinde belirtilen talebin yerine getirilmesi beklenir. Bunun dışında, dava açılabilmesi için kanunen bir süre öngörülmüşse bu süre beklenir ve ardından dava açılır. Bu noktada, süreler kaçırılmamalı ve hukuki tedbirler alınması gerekiyorsa bunlar ihmal edilmemelidir.

İhtarname gönderildikten sonra yapılması gerekenler, ihtarname gönderim nedenine göre şekillenir. Dolayısıyla, konunun ayrıntılı boyutu mevcuttur. Bu durumu ayrıca incelediğimiz “kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreç” yazımızdan, ihtarname gönderim nedenlerine göre sonraki süreçte neler yapılması gerektiği hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kiracı İhtarnameyi Almazsa Ne Olur?

Kiracı ihtarnameyi teslim almazsa tebliğ memuru, evrakı o yerin muhtarına veya ihtiyar heyeti azalarından birine yahut zabıtaya imza karşılığında teslim eder. Teslim edilen kişinin adresini içeren bir ihbarnameyi de kiracının kaldığı evin kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, Tebligat Kanunu m. 21 uyarınca tebliğ tarihi sayılır. Böylelikle, tebligat yapılmış sayılır.

Sonuç

Kiracıya ihtarname göndermek, basit anlamda bir ikazdan çok daha fazlasıdır. Uyuşmazlığın yargıya taşındığı hallerde, ihtarnamelerin zamanında gönderilmesi ve doğru içerikte olması son derece önemlidir. Bu noktada, kiracıya ihtarname nasıl çekilir sorusu ciddi önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlayabilmek için uzman gayrimenkul avukatından yardım almakta fayda vardır. 

Telefonla Sor